Free shipping for purchases over 75€ | Gift with purchases over 150€
 

Όροι Διαγωνισμού – Orloff Day Spa “Winter Traveler Beauty” - Facebook

Posted By: Orloff Spa Experts Times Read: 531 Comments: 0

1. Διοργάνωση 

Η  εταιρεία με την επωνυμία «ΠEΤΡΟΣ ΚΛΑΔΑΚΗΣ-ORLOFF Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «Orloff A.E.»  που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μάρνης 11, ΑΘΗΝΑ, με Α.Φ.Μ. 095738298, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και καλούμενη εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία», στο πλαίσιο της προώθησης και προβολής της, διοργανώνει, σε συνεργασία με την εταιρεία «MOZAIK ΕΠΕ» (εφεξής «ΜΟΖΑΙΚ») (Καλαμίδα 12 Αθήνα 105 54), την παρούσα προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός») στο Facebook.

2. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες του Facebook που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι ικανοί για δικαιοπραξία και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα στελέχη και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια Εταιρεία και στη «ΜΟΖΑΙΚ», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ως άνω, μέχρι του β’ βαθμού. Επίσης, σε περίπτωση χρήσης λογαριασμών που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, η σχετική συμμετοχή δύναται να ακυρωθεί. Η ακύρωση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης του Δώρου (όπως αυτό κατωτέρω ορίζεται). Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται ο συμμετέχων να είναι πελάτης της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

α. Να κάνουν like στη σελίδα Orloff Day Spa στο Facebook, @orloffdayspa.

β.  Να κάνουν tag τρεις (3) λογαριασμούς χρηστών του Facebook, σε σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού.

γ. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων. 

3.  Έναρξη - Λήξη 

Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 8η Δεκεμβρίου 2021 στις 11.00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την 12η Δεκεμβρίου 2021, στις 23.59 μ.μ. στην Ελλάδα. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων του Διαγωνισμού.

4. Κλήρωση - Δώρα

Την 13η Δεκεμβρίου 2021 στην έδρα της ΜΟΖΑΙΚ θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για την απονομή των Δώρων με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών με τρόπο που θα εξασφαλίζεται το τυχαίο της επιλογής. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) τυχεροί νικητές. Έκαστος νικητής θα κερδίζει ένα νεσεσέρ της Cinq Mondes με μία (1) κρέμα προσώπου Intense comfort cream και ένα (1) λάδι σώματος Sumptuous Dry oil. Οι νικητές θα ενημερωθούν από την διοργανώτρια εταιρεία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον όρο 5. Τα δώρα δεν αντικαθίστανται με μετρητά ούτε με άλλα προϊόντα.

5. Ενημέρωση Νικητή

Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και εντός διαστήματος δύο (2) ωρών, οι νικητές θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κλήρωσης μέσω σχολίου στην ανάρτηση στο Facebook στη σελίδα του «Orloff Day Spa», κάνοντας τους mention, και θα τους καλεί να επικοινωνήσουν με τον πελάτη μέσω προσωπικού μηνύματος στη σελίδα του Facebook, ο πελάτης θα επικοινωνεί και απαντάει στα προσωπικά μηνύματα  για τον τρόπο παραλαβής του Δώρου τους.

6. Παράδοση Δώρου 

Αν οποιοσδήποτε νικητής δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια Εταιρεία ή αρνηθεί το Δώρο του μετά από διάστημα 24 ωρών από την στιγμή που έχει ειδοποιηθεί μέσω μηνύματος, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και προχωρά στην παράδοση του Δώρου στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα.

7. Ακύρωση Συμμετοχής 

Οποιοσδήποτε συμμετέχων, ακόμη και ο νικητής, μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο αν συντρέξει έστω και ένας από τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους,

(β) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,

(γ) σε περίπτωση που τα στοιχεία του είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα ή συντρέχει άλλη παρόμοια περίπτωση.

8. Συμμετοχή του Χρήστη σε Διαφημιστικά Προγράμματα 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους δικτυακούς της τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ. Οι χρήστες με την συμμετοχή τους συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, δίνει το δικαίωμα στην Διοργανώτρια Εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να ζητήσει την επιστροφή του. 

9. Υποχρεώσεις της Εταιρείας 

Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, εξαντλείται κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας (άλλως κάθε τέτοια υποχρέωση παύει αυτοδικαίως να υφίσταται). Μετά το χρονικό σημείο αυτό, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ούτε έναντι των νικητών.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας Εταιρείας. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. 

10. Έγκυρη συμμετοχή 

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε αυτή θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό. 

11. Προσωπικά Δεδομένα

H, Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα που έχει αποκτήσει με την συναίνεση σας για λόγους επικοινωνίας, προώθησης πωλήσεων, στατιστικούς  και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης, τα οποία συλλέγονται, επεξεργάζονται, καταχωρούνται και αποθηκεύονται σε ασφαλές περιβάλλον, και καταβάλλει  σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια τους και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη την καταστροφή αλλά και την προσβασιμότητά τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν πρόκειται να μεταβιβάσει ή να διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους και σε εμπορικούς ή επιχειρηματικούς συνεργάτες της χωρίς τη  πρότερη σχετική ενημέρωση σας, εκτός αν αναγκαστεί να το πράξει αυτό από τον νόμο, τις αρχές  ή με δικαστική απόφαση.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, διατηρεί τα στοιχεία σας για αόριστο χρονικό διάστημα, ώστε να είναι δυνατή η  ενημέρωση σας για προωθητικές ενέργειες, προσφορές και εκπτώσεις, η επεξεργασία  αιτημάτων σας, η αποστολή newsletters και διαφημιστικού υλικού. Καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματα:

1./ να αποσύρετε την συγκατάθεση που μας έχετε παρέχει, ελεύθερα και οποτεδήποτε, η να προβάλετε ένσταση σε οποιαδήποτε στιγμή για νόμιμους λόγους, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών

2./ να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς , να ενημερώσετε και να διορθώσετε ανακρίβειες ή λάθος στοιχεία στα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητήσετε το μπλοκάρισμα ή τη διαγραφή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους

3./ να αιτηθείτε να λάβετε όσα δεδομένα σας αφορούν σε μορφή χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη, ή και την μεταφορά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία σας ενημερώνει ότι μπορείτε να επικοινωνείτε στο info@orloffspa.gr  ή στο 2105226152 σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα σας αναφορικά με τα δεδομένα  σας προσωπικού χαρακτήρα που με την συναίνεσή σας διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε.

Επίσης η Διαφημιστική ΜΟΖΑΙΚ ΕΠΕ συλλέγει δεδομένα κατ’ εντολήν της Διοργανώτριας στα πλαίσια και για το σκοπό του διαγωνισμού. Ο συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την εν λόγω συναίνεση που έδωσε κατά την συμμετοχή του στον διαγωνισμό, δηλώνοντας την επιθυμία του αυτή στην Διοργανώτρια Εταιρεία στα στοιχεία επικοινωνίας που διατίθενται κατωτέρω, παραιτούμενος αντίστοιχα από το δικαίωμα να διεκδικήσει το Δώρο.

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή / και να τροποποιήσει όλους τους παρόντες όρους ή / και να αντικαταστήσει το Δώρο με κάποιο άλλο δώρο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, ενημερώνοντας σχετικά μέσω της προαναφερθείσας σελίδας στο Instagram, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης / αντικατάστασης την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Ο Διαγωνισμός και οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε (συμβατική ή εκ του νόμου) διαφορά πηγάζουσα από ή σχετική με τους παρόντες όρους υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή κάποιου όρου του Διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται, πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, στην Διοργανώτρια Εταιρεία, η οποία θα καταβάλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς.

14. Αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Για κάθε πληροφορία αναφορικά με τον Διαγωνισμό ή / και τους παρόντες όρους, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διοργανώτρια Εταιρεία στο 2105226152 ή μέσω της διεύθυνσης e-mail  info@orloffspa.gr.

Related Posts